1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری یادداشت‌های ارسال‌شده به دوفصلنامه «نقدنامه مدیریت» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری یادداشت انتقادی به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع یادداشت آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.