أهداف مجله:

1- گسترش دانش و فرهنگ نقد

2- رشد تفکر نقادانه

3- تبیین و نهادینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی ساختاری و محتوایی متون آموزشی و سرفصل‌های درسی.

4- نقد کرسی‌های نظریه‌پردازی

5-غنی‌سازی و افزایش کارایی متون آموزشی و سرفصل‌های درسی

6- غنی‌سازی و افزایش کارائی سرفصل‌های درسی وزارتی

سیاست‎‌های مجله:

1- نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی ملی و جهانی

2- نقد و ارزیابی کتاب های مرجع پژوهش محور ملی وجهانی

3- نقد ساختاری، محتوایی و استنادی مقالات منتشر شده در نشریات

4- نقد ساختاری، محتوایی و استنادی رساله‌ها

5- نقد برنامه های درسی رشته مدیریت با تاکید بر رویکردهای نوین

6- ارائه الگوی علمی برای ارزیابی ساختاری و محتوایی کتاب و مقاله و رساله