فرایند ارسال و بررسی یادداشت انتقادی در این نشریه از این قرار است:

-  ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات توسط نویسنده.

- بررسی اولیه توسط کارشناس مجله به منظور همخوان بودن یادداشت با راهنمای نویسندگان مجله.

-  بررسی اولیه توسط سردبیر: در این مرحله بررسی می‌شود که آیا یادداشت با اهداف و چشم اندازهای ماهنامه مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد برای دبیر تخصصی ارسال خواهد شد، ولی در غیر این صورت یادداشت انتقادی غیر قابل پذیرش اعلام می‌شود.

-  بررسی یادداشت انتقادی توسط دبیران تخصصی مجله جهت تعیین داور. 

- ارسال یادداشت انتقادی به داوران.

- ارسال یادداشت انتقادی به نویسندگان جهت بازنگری در صورت مساعد بودن نظرات داوران.

- ارسال یادداشت انتقادی اصلاح شده به دبیر تخصصی یا داور تطبیقی جهت تطبیق اعمال نظر داوران.

-  ارسال نتیجه داوری و بازبینی یادداشت انتقادی به سردبیر جهت نظر نهایی؛

-  طرح مقاله در هیأت تحریریه نشریه جهت اعمال نظر نهایی برای پذیرش یا رد یادداشت انتقادی؛

-  درخواست اصلاح یادداشت انتقادی توسط اعضای تحریریه یا رد یادداشت و اعلام به نویسنده؛

-   ارسال یادداشت انتقادی اصلاح شده توسط نویسنده؛

-  پذیرش یادداشت انتقادی